appropriation

?

ads

noun

အစိုးရအသုံးစားရိတ် အတွက် လျာထားငွေ။

  • အစိုးရအသုံးစားရိတ် အတွက် လျာထားငွေ။

လျာထားခြင်း။ သိမ်းမြန်းခြင်း။

  • a meeting to discuss the appropriation of funds.

လျာထားငွေ

  • make an appropriation of £20000 for payment of debts.
ads