ability

?

ads

noun

အစွမ်းသတ္တိ

စွမ်းအား

အစွမ်း

  • I try to do my job to the best of my ability.

တတ်ကျွမ်းမှု

အရည်အချင်း

စွမ်းရည်

စွမ်းပကား

တတ်နိုင်စွမ်း

~ abilities plural

Prefix

-able, -ible အဆုံးသတ်သောပုဒ်များ၏ နောက်ဆက် နာမ်ပုဒ်ပြောင်းပစ္စည်း

...နိုင်သောသဘော၊ အလား အလာ

antonym

~ a word opposite to ability.

  1. inability

thesaurus

ads