Negro

Noun

sometimes offensive ကပ္ပလီ။ နီဂရိုးလူမျိုး။

    ~ Negroes plural

      Adjective

      ကပ္ပလီလူမျိုးနှင့်ဆိုင်သော။ negrold ကပ္ပလီလူမျိုး-နွယ်သော-နှင့်တူသော-စပ်သော။