စကားလုံး

အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ပြနိုင်သော စကားအစိတ်အပိုင်း အသီးသီးကို စကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

    သီးခြားစကားလုံး

    အခြားစကားလုံးတစ်လုံး အမှီမပြုဘဲ မိမိဘာသာ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို သီးခြားစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။

      အကူစကားလုံး

      အခြားစကားလုံး၏ အနက်အဓိပ္ဂာယ်ကို ကူညီဖော်ဆောင်နိုင်သော စကားလုံးကို အကူစကားလုံး ဟုခေါ်သည်။