ပုဒ်စု

ပုဒ်(၂)ပုဒ်၊ (၃)ပုဒ် စသည်တို့၏အကြား၌ ဝိဘတ်၊ ပစ္စည်း၊ သမ္ဗန္ဓတစ်ခုခုကိုထားလျက်ဖြစ်စေ၊ ပုဒ်(၂)ပုဒ်၊ (၃)ပုဒ် စသည်တို့၏ နောက်၌ သမ္ဗန္ဗ(၂)ခု၊ (၃)ခု စသည်တို့ကို ထားလျက်ဖြစ်စေ ဆက်ထားသောပုဒ်ကို ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။

  ဝိဘတ်ဆက်ပုဒ်စု

  နာမ်နှင့်နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ နာမ်နှင့်နာမ်စားတို့ကို ဖြစ်စေ ဝိဘတ်ဖြင့်ဆက်ထားသောပုဒ်စုကို ဝိဘတ်ဆက်ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။

   ပစ္စည်းဆက်ပုဒ်စု

   နာမဝိသေသနနှင့် နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ ကြိယာနှင့် နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ၊ နာမ်နှင့်နာမ်စားတို့ကို ဖြစ်စေပစ္စည်းဖြင့် ဆက်ထားသောပုဒ်စုကို ပစ္စည်းဆက်ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။

    သမ္ဗန္ဓဆက်ပုဒ်စု

    နာမ်နှင့်နာမ်တို့ကို ဖြစ်စေ၊ နာမ်နှင့်နာမ်စားတို့ကို ဖြစ်စေ၊ ကြိယာနှင့်နာမ်တို့ကိုဖြစ်စေ သမ္ဗန္ဓဖြင့်ဆက်ထားသော ပုဒ်စုကို သမ္ဗန္ဓဆက်ပုဒ်စု ဟုခေါ်သည်။