ကိန်း

အရေအတွက်ကို ကိန်း ဟုခေါ်သည်။

    ဧကဝုစ်ကိန်း

    ဧကဝုစ်ကိန်းသည် အရေအတွက် တစ်ခုကို ပြသည်။

      ဗဟုဝုစ်ကိန်း

      ဗဟုဝုစ်ကိန်းသည် တစ်ခုထက် ပိုသော အရေအတွက်ကိုပြသည်။