လိင်

အထီးအမသဘာဝကို လိင် ဟုခေါ်သည်။

 • နာမ်၊ နာမ်စားတို့ကို ယောကျာ်း၊ မိန်းမ၊ အထီး၊ အမ စသည်ဖြင့် ခွဲခြားခြင်းသည် လိင် သဘော ဖြစ်သည်။

  ပုလ္လိင်

  ယောကျာ်းသဘာဝ၊ အထီးသဘာဝရှိသော နာမ်သည် ပုလ္လိင် ဖြစ်သည်။

   ဣတ္ထိလိင်

   မိန်းမသဘာဝ၊ အမသဘာဝရှိသော နာမ်သည် ဣတ္ထိလိင် ဖြစ်သည်။

    နပုလ္လိင်

    အထီးအမသဘာဝမရှိသော နာမ်သည် နပုလ္လိင် ဖြစ်သည်။

     ဒွိလိင်

     အထီးသဘာဝ၊ အမသဘာဝနှစ်မျိုးစလုံးနှင့် ဆိုင်သော နာမ်သည် ဒွိလိင် ဖြစ်သည်။