...ဆီလျော်သော

အနက်ဖွင့်ဆိုနိုင်ရန်

  • ယေဘုယျစကားလုံး somatesthesia အားဖြင့်သော်၎င်း
  • စာလုံးပေါင်းစစ်ဆေးပေးခြင်းသော်၎င်း
  • ဆက်စပ်သော en ဘာသာစကား ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်

အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းဖော်ပြ နိုင်ပါသည်။