အက္ခရာ

လူတို့နှုတ်မှ ထွက်သော အသံတို့ကို နားဖြင့်ကြားရသည်။ ထိုအသံတို့ကို ကိုယ်စားပြုထားသည့် အမှတ်သင်္ကေတများကို အက္ခရာ ဟုခေါ်သည်။ က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င စသော အမှတ်သင်္ကေတများသည် အက္ခရာများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအက္ခရာများကို စာရေးသားရာတွင် အသုံးပြုကြရသည်။

  သရအက္ခရာ

  မြန်မာဘာသာ၌ အခြေခံသရ ၁၁ လုံး၊ သင်ရိုးသရ ၁၂ လုံး ရှိသည်။

   အခြေခံသရ

   အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အို။

    သင်ရိုးသရ

    အ၊ အာ၊ ဣ၊ ဤ၊ ဥ၊ ဦ၊ ဧ၊ အဲ၊ သြ၊ သြော်၊ အံ၊ အား။

     သရသင်္ကေတ

     သရများကို ဗျည်းနှင့်တွဲသောအခါ သရသင်္ကေတများကို အသုံးပြုသည်။

      ဗျည်းအက္ခရာ

      က အစ အ အဆုံး ၃၃လုံးသော အက္ခရာတို့ကို ဗျည်းဟုခေါ်သည်။